22 กรกฎาคม 2024

การออกใบเสร็จรับเงินผู้ป่วยใน IPD ในระหว่าง Admit

ในบางกรณี ผู้ป่วยใน จำเป็นต้องชำระเงินค่ารักษาพยาบาลในระหว่างที่นอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล Himpro Desktop ในระบบงานห้องเก็บเงิน สามารถรับชำระเงิน และออกใบเสร็จรับเงินผู้ป่วยในระหว่างนอนรักษาตัวได้ และสามารถออกได้หลายๆ ครั้งใน 1 วัน โดยมีวิธีการดังต่อไปนี้

ระบุ an, กด “ใบเสร็จใหม่”
คลิก …
ระบุจำนวนเงิน
ระบุจำนวนเงิน, ออกเลขที่ใบเสร็จ
พิมพ์ใบเสร็จรับเงิน