3 กุมภาพันธ์ 2023

ใครใช้ Himpro บ้าง

ชื่อจังหวัดขนาดเตียง
โรงพยาบาลศรีสะเกษศรีสะเกษA809
โรงพยาบาลกันทรลักษ์ศรีสะเกษM1216
โรงพยาบาลขุนหาญศรีสะเกษF194
โรงพยาบาลน้ำเกลี้ยงศรีสะเกษF232
โรงพยาบาลโนนคูณศรีสะเกษF233
โรงพยาบาลกันทรารมณ์ศรีสะเกษF1135
โรงพยาบาลยางชุมน้อยศรีสะเกษF237
โรงพยาบาลไพรบึงศรีสะเกษF234
โรงพยาบาลวังหินศรีสะเกษF234
โรงพยาบาลพยุห์ศรีสะเกษF230
โรงพยาบาลปรางค์กู่ศรีสะเกษF260
โรงพยาบาลห้วยทับทันศรีสะเกษF233
โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัยศรีสะเกษM2176
โรงพยาบาลเมืองจันทร์ศรีสะเกษF230
โรงพยาบาลราษีไศลศรีสะเกษM290
โรงพยาบาลโพธิ์ศรีสุวรรณศรีสะเกษF230
โรงพยาบาลศิลาลาดศรีสะเกษF330
โรงพยาบาลภูสิงห์ศรีสะเกษF243
โรงพบาบาลบึงบูรณ์ศรีสะเกษF230
โรงพยาบาลปลวกแดงระยองF1113
โรงพยาบาลบ้านฉางระยองF170
โรงพยาบาลแกลงระยองM1226
โรงพยาบาลตระการพืชผลอุบลราชธานีM2183