20 พฤษภาคม 2024

Himpro HRM (Claim System)

Himpro HRM Online

เป็นระบบบริหารจัดการลูกหนี้สำหรับโรงพยาบาลที่ใช้งาน Himpro ในการบันทึกข้อมูลการให้บริการ พัฒนาเป็น Web application ให้สามารถเข้าถึงได้จากที่ไหนก็ได้ บนอุปกรณ์อะไรก็ได้ ทำให้การทำงานเป็นไปได้ด้วยความสะดวก ยืดหยุ่น มีความอิสระ เหมาะอย่างยิ่งกับสถานะการณ์ปัจจุบัน

ด้วยแนวคิดที่จะรวบรวมงานที่ผู้ใช้ทำอยู่เป็นประจำ ทำให้เป็นระบบดิจิตอล และนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการทำงาน ทำให้ผู้ใช้ทำงานได้รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติระบบ Himpro HRM Online

 • ประมวลผลข้อมูล 16 แฟ้ม
 • ประมวลผลตรวจสอบข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์ก่อนส่งออก 16 แฟ้มเพื่อส่งเบิกกับ สปสช.
 • ประมวลผลข้อมูล 43 แฟ้ม
 • ประมวลผลตรวจสอบข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์ก่อนส่งออก 43 แฟ้มเพื่อส่งขึ้น HDC
 • นำเข้า statement การส่งเบิกสิทธิ์ต่างๆ เพื่อประมวลผลลูกหนี้
 • ประมวลผลส่งออกแฟ้มข้อมูลเพื่อส่งเบิกสิทธิ์ต่างๆ
 • ระบบรายงาน planfin
 • ระบบรายงาน EIA
 • นำเข้า statement สิทธิตางๆ ผ่าน API
 • นำเข้า REP ทุกสิทธิ ผ่าน API
 • ส่งเบิกค่ารักษาพยาบาลสิทธิประกันสังคมผ่าน api ทั้ง opd (cipn),ipd (aipn)
 • จัดทำรายงานลูกหนี้รายตัวทุกสิทธิ
 • ระบบประเมินคุณภาพเวชระเบียน eMRA
 • ส่งข้อมูลเข้าระบบ FDH (Financial Data Hub) ผ่าน api
 • ส่งเบิกกิจกรรมกายภาพ ผ่าน API ระบบ Disability