22 กรกฎาคม 2024

เกี่ยวกับ Himpro

หน้าหลักโปรแกรม himpro ใช้งานในปี 2542 – 2553

ประวัติความเป็นมา

ระบบบริหารจัดการข้อมูลโรงพยาบาล หรือ Hospital Information Management Professional หรือ H.I.M. Pro เริ่มต้นพัฒนาระบบขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2542 ผู้พัฒนาระบบ คือ นายเอกสถิต มั่นคง พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย พัฒนาโดยใช้ภาษา Visual Basic 6 และใช้ฐานข้อมูล MySQL เป็นระบบการบันทึกข้อมูลแบบ Server-Client เนื่องจากระบบบันทึกข้อมูลแบบเดิม ไม่สามารถตอบสนองความต้องการการบันทึกข้อมูลและการประมวลผลข้อมูลได้ถูกต้องและครบถ้วน และยังมีค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น นายเอกสถิต มั่นคง จึงพัฒนาระบบบันทึกข้อมูลและบริหารจัดการข้อมูลของโรงพยาบาลขึ้นมาใช้งานทดแทนระบบเดิม โดยระบบที่พัฒนาขึ้นนั้น มีความยืดหยุ่นและสามารถปรับระบบได้ตามความต้องการของของผู้ใช้งาน และสามารถปรับโครงสร้างข้อมูลให้เข้ากับ Standard Data Set ของกระทรวงสาธารณสุข และ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้ หากมีการเปลี่ยนแปลง

จุดเด่น

 • ผู้พัฒนา Software คือ นายเอกสถิต มั่นคง เป็นพยาบาลวิชาชีพ จึงมีความเข้าใจโครงสร้างและระบบงานของสาธารณสุขเป็นอย่างดี สามารถออกแบบและพัฒนา Software ได้เหมาะสมและตรงตามความต้องการของผู้ใช้งานในกระทรวงสาธารณสุขได้ครบถ้วน
 • Software มีความยืดหยุ่น สามารถปรับระบบได้ตามความต้องการของผู้ใช้ และสามารถปรับโครงสร้างข้อมูลและระบบให้สอดคล้องกับความต้องการข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ [ สปสช. ]
 • สามารถใช้งานกับหน่วยบริการสาธารณสุขได้ทุกหน่วยงานบริการ เช่น ศูนย์บริการสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลทั่วไป
 • มีระบบ Web Service สามารถดูข้อมูลและประวัติผู้มารับบริการแบบออนไลน์ผ่านระบบเครือข่าย Internet ได้ และสามารถใช้งาน H.I.M. Pro แบบ Online ผ่าน Web Browser ได้

ระบบงานของ Himpro

 1. ระบบงานห้องบัตร / เวชระเบียน / ลงทะเบียนตรวจ
 2. ระบบงานคัดกรองผู้ป่วย [ Screen ]นอก
 3. ระบบงานอุบัติเหตุ ฉุกเฉิน [ ER ] / คลินิกพิเศษ / คลินิกเฉพาะ
 4. ระบบงานห้องตรวจสำหรับแพทย์ [ Doctor ]
 5. ระบบงาน PCU / รพ.สต.
 6. ระบบงานผู้ป่วยคลอด [ LR ]
 7. ระบบงานผู้ป่วยผ่าตัด [ OR ]
 8. ระบบงานรังสีวิทยา [ X-Ray ]
 9. ระบบงานรังสีแพทย์
 10. ระบบงานชันสูตร [ Lab ]
 11. ระบบงานทันตกรรม [ Dental ]
 12. ระบบงานเวชกรรมฟื้นฟู / กายภาพบำบัด
 13. ระบบงานแพทย์แผนไทย
 14. ระบบงานเภสัชกรรม [ Pharmacy ]
 15. ระบบงานผู้ป่วยใน / ห้องพิเศษ [ IPD ]
 16. ระบบงานสิทธิบัตร / ประกันสุขภาพ
 17. ระบบงานโภชนากร
 18. ระบบงานอาชีวอนามัย (อยู่ระหว่างพัฒนา)
 19. ระบบงานการเงิน / ค่าใช้จ่าย / ห้องเก็บเงิน
 20. ระบบงานความเสี่ยง [ RM ]
 21. ระบบรายงานและสถิติ
 22. ระบบงานผู้ดูแลระบบ [ Administrator ]