20 พฤษภาคม 2024

Himpro Offline (Desktop)

Himpro Offine (Desktop Application)

Himpro Offline (Desktop Application) เป็นระบบบันทึกข้อมูลการให้บริการกลักของ Himpro พัฒนาด้วย VB6 มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 โดยผู้ก่อตั้ง คุณเอกสถิติ มั่นคง พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย ในขณะนั้น โดยระบบเชื่อมต่อฐานข้อมูลกับ Databases Software MySQL

Himpro พัฒนาตั้งแต่ปี 2542 จนถึงปี 2563 คุณเอกสถิติ มั่นคง ได้ส่งมอบหน้าที่การพัฒนา Himpro ต่อให้กับ คุณประยูร หาญเสมอ

Himpro ในปัจจุบัน พัฒนามาถึง Version 3 โดยเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ ได้แก่

 • พัฒนาให้รองรับ MySQL V.8.0 เพื่อเพิ่มประสิทธิ์ภาพในการใช้งานให้มีความรวดเร็ว, ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพสูงสุด
 • รองรับการเชื่อมต่อ API จากภายนอกต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น API MOPH IC, API NHSO, API Smart Refer เป็นต้น
 • รองรับการแชร์ข้อมูลการการรักษาคนไข้ระหว่างกันโดยไม่ผ่าน Server กลาง (decentralized) ด้วยเทคโนโลยี HDSD (Himpro Decentralized Sharing Data) ทำให้มีความยึดยุ่น, สะดวกในการบริหารจัดการ และยังคงมีความปลอดภัย
 • รองรับการเชื่อมต่อระบบ PACS ผ่านมาตรฐานการเชื่อมต่อแบบ DICOM โดยไม่ต้องเขียนโปรแกรมมาแลกเปลี่ยนระหว่างกันกับระบบ pacs อีกต่อไป ผู้ใช้สามารถ order xray และระบบสามารถส่ง order ดังกล่าว เข้า Worklist ของ PACS ได้เลย

ระบบงานที่มีอยู่ในปัจจะบัน

 1. CARD = ระบบงานห้องบัตร ทำบัตรใหม่ ,แก้ไขข้อมูลบุคคล ของคนไข้
 2. ER = ระบบสำหรับงานอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน ตรวจคนไข้แบบ One Stop Service
 3. SCREEN = ระบบสำหรับงานคัดกรองคนไข้
 4. DOCTOR = ระบบงานสำหรับแพทย์ บันทึกข้อมูลการตรวจรักษา
 5. PCU = ระบบสำหรับงานเวชกรรมสังคม บันทึกข้อมูลการให้บริการสุขภาพชุมชน
 6. LR = ระบบงานสำหรับห้องคลอด บันทึกข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับการคลอด
 7. OR = ระบบงานห้องผ่าตัด บันทึกข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับการผ่าตัดคนไข้
 8. LAB = ระบบงานแลปชันสูตร บันทึกข้อมูลการให้บริการตรวจแลปชันสูตร
 9. X-RAY = ระบบงานรังสี บันทึกข้อมูลการให้บริการตรวจทางรังสี
 10. รังสีแพทย์ = ระบบสำหรับรังสีแพทย์ บันทึกการอ่านผลภาพ xray
 11. DENTAL = ระบบสำหรับงานทันตกรรม บันทึกข้อมูลการให้บริการทันตกรรม
 12. กายภาพฯ = ระบบสำหรับงานกายภาพบำบัด บันทึกข้อมูลการให้บริการกายภาพบำบัด
 13. ห้องยา = ระบบสำหรับงานห้องยา บันทึกข้อมูลการจ่ายยา
 14. ผู้ป่วยใน = ระบบสำหรับงานผู้ป่วยใน บันทึกการให้บริการผู้ป่วยใน
 15. สิทธิบัตร = ระบบงานสำหรับงานสิทธิบัตร บันทึกการให้บริการด้านสิทธิ์การรักษา
 16. โรงครัว = ระบบงานสำหรับงานโภชนาการ บันทึกการ order อาหารสำหรับผู้ป่วย
 17. เก็บเงิน = ระบบสำหรับการเงิน บันทึกข้อมูลการเก็บค่ารักษาพยาบาลและออกใบเสร็จรับเงิน
 18. ความเสี่ยง = ระบบสำหรับบันทึก และบริหารความเสี่ยงของโรงพยาบาล
 19. แพทย์แผนไทย = ระบบงานสำหรับการบันทึกข้อมูลการให้บริการแพทย์แผนไทย
 20. REPORT-STAT = ระบบรายงาน
 21. ADMINISTRATOR = ระบบสำหรับผู้ดูแลระบบ ตั้งค่า และเพิ่มรายการต่างๆ