22 กรกฎาคม 2024

การติดตั้งและใช้งานระบบส่งข้อมูลวัคซีน Covid 19 สำหรับ Himpro

Himpro Immunization Center เป็นโปรแกรมส่งข้อมูลการฉีดวัคซีน Covid19 ของโปรแกรม Himpro

ข้อควรทราบ

  1. Run โปรแกรมไว้แค่เครื่องเดียวก็พอ
  2. Run บนระบบปฏิบัติการ Windows โดยต้องมีโปรแกรม .net framework 4.5.2 ขึ้นไป
  3. ต้องมี User Account MOPH Account ของกระทรวงด้วย โดยของได้จาก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ดาวโหลด

Himpro Immunization Center

.Net Framework 4.5.2

การติดตั้ง

  1. run file setup “Himpro Immunization Center.msi” ทำการติดตั้งตามคำแนะนำของโปรแกรม
  2. run คำสั่งในไฟล์ “hos.vaccin.sql” ในโปรแกรม heidisql หรือ Navicat หรือโปรแกรมอื่นๆ ที่ทำหน้าที่จัดการ query mysql ได้ เพื่อสร้างคำสั่งต่างๆ ที่จำเป็น

การใช้งาน

กำหนด ip,username,password,port ของ MySQL

  • หมายเหตุ รหัสผ่าน MySQL ต้องเป็นแบบ New Formart สำหรับ MySQL 5.5 สำหรับ MySQL 5.7 ไม่มีปัญหานี้

การเปลี่ยนรหัสผ่าน mysql 5.5 ให้เป็น New formart

Connect เข้า Mysql ด้วย User ที่ต้องการจะเปลี่ยน password แล้วแก้ไข ‘user-chosen-password’ ให้เป็น password ที่ต้องการ แล้วรันคำสั่ง

SET old_passwords = 0;
SET PASSWORD = PASSWORD('user-chosen-password');

กำหนด MOPH Account

นำ Account ที่ได้จาก สสจ กรอกเข้าไปในช่องทดสอบ Account หาก User Active ก็จะสามารถส่งข้อมูลได้

กำหนด Line Notify Token (กำหนดหรือไม่ก็ได้)

การขอ token line notify

การบันทึกข้อมูล

บันทึกข้อมูลในระบบงาน ER

หน้าบันทึกวัคซีน (ส่งเสริม)

บันทึกนัด

บันทึกยา

ตรวจสอบผลการส่ง

โปรแกรมจะเด่งไปหน้าเว็บ https://cvp1.moph.go.th/

จากนั้นเลือก Dashboard แล้ว login ด้วย user Account ที่สสจ.ออกให้

ดูประวัติการฉีดวัคซีนของผู้ที่ได้รับการฉีดได้ที่เมนู ทะเบียนผู้ได้รับ Vaccine

การดูประวัติการส่งข้อมูล

รูปแบบ url : https://co19cert.moph.go.th/cert?id={BA787F22-A499-4BE9-AB9D-D678F0C3D221}