25 มีนาคม 2023

การลบ Visit OPD-PCU ใน HIMpro

ในบ้างครั้งเกิดการผิดพลาดในการบันทึกข้อมูล มีความจำเป็นต้องลบ Visit นั้น ในโปรแกรม Himpro มีเมนูสำหรับลบ Visit การตรวจออกจากฐานข้อมูล

ข้อควรระวัง

  • ไม่สามารถเรียกคืนข้อมูลได้หาลบไปแล้ว (ควรมีความระมัดระวัง)

วิธีการ

เข้าระบบงาน Administrator

ไปที่เมนู “เครื่องมือ” > “*** ลบทะเบียนตรวจทั้ง Visit OPD ***” (ในกรณีที่เป็น pcu ก็เข้าเมนูที่เป็น pcu)

ใส่ข้อมูล visit ที่ต้องการจะลบ ซึ่งประกอบด้วย วันที่ลงทะเบียน, hn, และครั้งที่มารับบริการ

การดูเลขครั้งที่

การดูข้อมูลเลขครั้งที่ตรวจ ดูได้จากตัวเลขหลังวันที่