22 กรกฎาคม 2024

การส่งข้อมูล Service Catalog ไปที่ EClaim สปสช ผ่าน API ด้วย Himpro HRM

การจัดทำ Service Catalog ในระบบ Himpro HRM มีขั้นตอนง่ายๆดังนี้

เงื่อนไขการจัดข้อมูลที่จะส่งขึ้นไป

  1. รายการที่อยู่ในทะเบียนค่าใช้จ่ายอื่นๆ
  2. ราคาไม่เท่ากับ 0 บาท
  3. ไม่มีรหัสมาตรฐาน หรือไม่ได้กำหนดรหัสมาตรฐาน
  4. อยู่ในหมวดค่ารักษา 1-2,5-14,16-17

หมาดค่ารักษาพยาบาลที่สามารถส่งขึ้นไปทำ Service Catalog ได้

หมวดชื่อ
1ค่าห้อง/ค่าอาหาร
2อวัยวะเทียม/อุปกรณ์บำบัดรักษา
5เวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา
6บริการโลหิตและส่วนประกอบของโลหิต
7ตรวจวินิจฉัยทางเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยา
8ตรวจวินิจฉัยและรักษาทางรังสีวิทยา
9ตรวจวินิจฉัยโดยวิธีพิเศษอื่นๆ
10อุปกรณ์ของใช้และเครื่องมือทางการแพทย์
11ทำหัตถการและบริการวิสัญญี
12ค่าบริการทางการพยาบาล
13บริการทางทันตกรรม
14บริการทางการภาพบำบัดและเวชกรรมฟื้นฟู
16ค่าห้องผ่าตัดและห้องคลอด
17ค่าธรรมเนียมบุคลากรทางการแพทย์

การส่งข้อมูล

login เข้าสู่ระบบ Himpro HRM แล้วไปที่เมนู “ข้อมูลพื้นฐานระบบ” > “ทะเบียนค่ารักษาพยาบาล”

ทำตามคำแนะนำตามภาพ

การตรวจสอบ

login เข้าระบบ E-Claim Online แล้วไปที่เมนู “จัดการข้อมูล” > “Service Catalog”

กดค้นหา ระบบจะแสดงข้อมูล service catalog ออกมา