22 กรกฎาคม 2024

การเปิดใช้งานการแจ้งเตือนค่าใช้จ่ายครบตามที่กำหนดไว้ตามสิทธิ

ในกรณี ผู้ป่วยมารับบริการด้วยอุบัติเหตุ แล้วต้องเคลมค่ารักษาพยาบาลจากบริษัทกลางฯ (สิทธิ พรบ.) ในวงเงิน 30,000 บาทแรก และส่วนที่เหลือเบิกตามสิทธิของผู้ป่วย เพื่อแจ้งเตือนให้เจ้าหน้าที่ทราบว่าตอนนี้คนไข้มีค่าใช้จ่ายครบตามที่กำหนดแล้วหรือยัง himpro จึงได้มีฟังชั่นแจ้งเตือนค่าใช้จ่าย โดยมีขั้นตอนการกำหนดค่าดังนี้

Login เข้าสู่ระบบ Himpro ในระบบงาน Administrator > OPD/IPD > ทะเบียนสิทธิ์ผู้ป่วย

ไปที่เมนู “ทะเบียนสิทธิ์ผู้ป่วย”

กำหนดจำนวนเงินสูงสุดที่จะให้ระบบเตือน

ระบุจำนวนเงินสูงสุดที่ต้องการกำหนดให้ระบบแจ้งเตือน ตามตัวอย่างกำนหด 30,000 บาท

เปิดใช้ฟังชั่น ตรวจสอบ Limit ราคา ตามสิทธิ

เปิดใช้งานราคาตามสิทธิ

ตัวอย่างการแจ้งเตือน

ตัวอย่างการแจ้งเตือน