22 กรกฎาคม 2024

การส่งเบิก fee schedule กิจกรรม บริการใส่ห่วงอนามัย/ยาฝั่งคุมกำเนิด ใน Himpro HRM

กำหนดรหัสมาตรฐานให้กับยาคุม

login เข้าสู้ระบบ Himpro HRM แล้วไปที่เมนู ข้อมูลพื้นฐานระบบ > ทะเบียนค่ารักษาพยาบาล

แล้วติ๊กเลือก item : รายการยา แล้วกด แสดง

จากนั้นค้นหารายการยาที่ต้องการกำหนด แล้วคลิกที่ปุ่มสีฟ้า (ชื่อยา) เพื่อกำหนดรหัสได้เลย

ตัวอย่างการกำหนดรหัสมาตรฐานให้กับยาคุมกำหนิด
ตัวอย่างการกำหนดรหัสมาตรฐานให้กับยาคุมกำเนิด

เมื่อระบุรหัสแล้วให้กด “save”

การประมวลผลส่งเบิกใน Himpro HRM

ไปที่เมนู ระบบแฟ้มข้อมูล > ระบบ 16 แฟ้ม > 16 แฟ้ม (กองทุน PPFS)

ทำตามขั้นตอนตามภาพ
คลิก ส่ง FDH API