22 กรกฎาคม 2024

การลงทะเบียน Special PP ใน Himpro Online

Himpro Online สามารถบันทึก Special PP ได้ โดยมีขั้นตอนดังนี้

ลงทะเบียนตรวจ

คุณสามารถลงทะเบียนตรวจได้จาก Himpro Online, Himpro Desktop และ ตู้ Kiosk ของระบบ Himpro

บันทึก Special PP

  • ไปที่เมนู ตรวจโรค (ใช้ได้กับ visit opd เท่านั้น)
  • เลือก visit ที่ต้องการบันทึก
  • กดปุ่ม (Special PP)
คลิก Special PP

เพิ่มแบบทีละ 1 รายการ

ค้นหารายการ Special PP ที่ต้องการบันทึก
เลือกรายการที่ต้องการ ระบบจะบันทึกให้ทันที

การเพิ่มแบบกลุ่ม

คลิก ชุดกิจกรรม Special PP
ตัวอย่างการเพิ่มแบบกลุ่ม