22 กรกฎาคม 2024

การตั้งค่า และพิมพ์ สติ๊กเกอร์แลปในเมนูใบสั่งยา Himpro Desktop

การตั้งค่า

login เข้าสู่ระบบงานห้องยา แล้วคลิกเมนู ตั้งค่า แล้วกำหนดประเภทแบบพิมพ์ฉลาก เป็น “แบบออกแบบเอง”

เมนูตั้งค่าในระบบงานห้องยา

สร้างคำสั่งดึงข้อมูลด้วยการรันคำสั่ง sql ด้านล่างนี้

REPLACE INTO hosdata.`fr3_rep_sql` (`name`, `repsql`, `repsql2`, `repsql3`, `repsql4`, `repsql5`, `repsql6`, `repsql7`, `repsql8`, `repsql9`, `repsql10`, `repsql11`, `repsql12`, `qr_from_var1`, `qr_from_var2`, `qr_from_var3`, `note`, `report_file`, `preview_file`, `user_edit`, `d_update`) VALUES ('ptstk1.fr3', 'SELECT date_format(regdate,\"%d/%m/%Y\")\'regdate\',hn,frequency,orderno,seq,codelab,namelab,amount,price,doctor,recorder,time_order FROM opd.lab_order_opd WHERE regdate = \'{regdate}\' and hn = \'{hn}\' and frequency = \'{frequency}\' and orderno = \'{orderno}\' UNION\r\nSELECT date_format(regdate,\"%d/%m/%Y\")\'regdate\',hn,frequency,orderno,seq,codelab,namelab,amount,price,doctor,recorder,time_order FROM pcu.lab_order_pcu WHERE regdate = \'{regdate}\' and hn = \'{hn}\' and frequency = \'{frequency}\' and orderno = \'{orderno}\' UNION\r\nSELECT date_format(orderdate,\"%d/%m/%Y\")\'regdate\',hn,an \'frequency\',orderno,seq,codelab,namelab,amount,price,doctor,recorder,time_order FROM ipd.lab_order_ipd WHERE orderdate = \'{regdate}\' and hn = \'{hn}\' and an = \'{an}\' and orderno = \'{orderno}\';', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL);

ติดตั้ง ฟอร์ม .fr3 >> Download

การใช้งาน

login เข้าสู่ระบบงานไดก็ได้ ยกตัวอย่าง ระบบงาน ER แล้วเปิด visit ที่ต้องการพิมพ์ แล้วคลิก “สั่งยา”

คลิก สั่งยา
หน้าใบสั่งยา