10 มิถุนายน 2023

การระบุผู้ที่เป็น อสม. ใน Himpro

การระบุผู้ที่เป็น อสม. ใน Himpro

เข้าระบบงาน PCU จากนั้นเลือกเมนู ?ทำบัตร? จากนั้นคนหา อสม ที่ต้องการปรับสถานะทางชุมชน โดยค้นหาด้วย hn หรือ cid หรือ ชื่อ สกุล ก็ได้ จากนั้นคลิกที่ปุ่ม “ฐานประชากร”

จากนั้นคลิกที่ “สถานะทางชุมชน” แล้วเลือก ข้อ 2 อสม. จากนนั้นกดปุ่มบันทึก แค่นี้ก็เรียบร้อย

การระบุหลังคาเรือนที่ อสม รับผิดชอบ

เข้าระบบงาน PCU จากนั้นคลิกเมนู ?แฟ้ม? > ?ทะเบียนบ้าน?

จากนั้นเลือกบ้านที่ต้องการกำหนด แล้วกดปุ่ม ?แก้ไข? จากนั้นเลือกที่ปุ่ม ? หลังช่อง อสม. ประจำบ้าน เพื่อเลือกรายชื่อ อสม ประจำบ้านหลังนั้นๆ จากนั้นกดบันทึก