19 พฤษภาคม 2022

การ download และติดตั้งโปรแกรม Himpro (Update Himpro)

1. Download โปรแกรม Himpro

2. Run ไฟล์ติดตั้ง

คลิก Next
คลิก Install
สถานะกำลังติดตั้ง
ติดตั้งเสร็จเรียบร้อย คลิก Finish

ติดตั้งเสร็จเรียบร้อย